HMS – Sandefjord Kajakklubb

Revidert av: Ved turledermøtet, 10. april 2024

Innhold

 1. Formål
 2. Tur
 3. Turleders oppgaver og ansvar
 4. Klubb og styret
 5. Surfski
 6. Sikkerhet

Kontaktinfo:

 

 1. Formål
 • Ivareta medlemmenes helse og sikkerhet.
 • Ivareta klubbens interesser og fremme klubben som en seriøs aktør.
 • Sørge for at aktivitet foregår i henhold til padleforbundets retningslinjer.

 

 1. Tur
 • Alltid ha turleder som er aktivitetsledereller mer.
 • Det skal være en 2. turleder med minimum teknikkurs, på turer som vurderes som kategori 3.
 • Med tur i klubbens regi menes all padling som er i følge terminliste og padling annonsert på klubbens hjemmeside sandefjordkajakk.no
 • Alle deltagere har selv ansvar for bruk av nødvendig personlig Turleder har anledning til å nekte deltagere å være med,         for eksempel dersom utstyr mangler eller er skadet.
 • Med personlig sikkerhetsutstyr menes: tilfredsstillende bekledning, spruttrekk, vest, evt. hjelm, årepose og pumpe.
 • Deltakere må selv informere turleder om fysiske, psykiske eller andre forhold som er relevant for egen og/eller gruppas sikkerhet og trivsel.
 • På tur skal alle motivere til inkluderende og konstruktivt padlesamvær.
 • Medlemmer som låner klubbens utstyr må selv sjekke at dette er i orden før
 • Skade på utstyr meldes til styret snarest mulig, og utstyr merkes med blått bånd.
 • Ved padlelek nær skjær skal det brukes hjelm.
 • All form for rus er forbudt ved padling.
 • Deltagere på klubbens turer plikter å holde seg i gruppa, eventuelt avtale annet med turleder.

 

 1. Turleders oppgaver og ansvar
 • Sjekke værmelding og planlegge turen. Gi beskjed om all relevant info til webansvarlig i klubben, som publiserer turen. web@sandefjordkajakk.no
 • Følge med på værmeldingen og bestemme eventuelle endringer grunnet vær eller andre forhold som gjør endringer nødvendig.
 • Fylle ut turskjema og legge dette igjen på land før avreise.
 • Gi tydelige beskjeder før avgang mht å holde gruppa samlet, redegjøre for planlagt tur, spørre om ev medisinske forhold som kan påvirke turen, tilpasse turen etter gruppas kompetanse.
 • Sørge for at nødvendig fellesutstyr er med: Kart og kompass, ekstra åre, slepeline, vindsekk, førstehjelpsutstyr, repp.sett.
 • Ta ansvar ved «hendelser».
 • Turleder skal avvise deltagere med rus eller tydelig svekket helsetilstand.
 • Turleder kan avise deltagere som ikke følger leders pålegg eller viser upassende adferd.
 • Turleder plikter å ha tilgang til oppladet mobil.
 • Ved ulykke skal leder kontaktes på telefon.

 

 1. Klubb og styret
 • Klubben skal ha tilfredsstillende forsikringsavtale i henhold til padleforbundets
 • Utstyr som kjøpes inn skal være CE-merket.
 • Ha felles utstyr tilgjengelig. Dette skal være førstehjelpsutstyr, vindsekk, slepeline, årepose, pumpe, belysning og enkelt reparasjonsutstyr.
 • Årlig sjekk av utstyr og rette opp feil og mangler på utstyret i mars/april.
 • All kursvirksomhet skal følge padleforbundets retningslinjer.
 • Eventuelle etterspill etter avvisning av personer skal henvises til klubbens
 • Årlig gjennomgang og eventuell revisjon av HMS dokumentet i februar/mars.

 

 1. Surfski
 • Surfski er lette og skjøre båter som må behandles svært forsiktig og derfor stiller vi ekstra strenge krav til brukerne av disse.
 • Alle må gjennomføre «introkurs» for bruk av og adgang til surfski.
 • «Introkurs» surfski holdes uten avgift og ved behov.
 • Brukere plikter å bruke vest og «stropp/leash».
 • Brukere plikter å melde om utstyrsskade slik at klubben kan reparere skaden.
 • Brudd på regler medfører tap av bruksrett.
 • Ved ønske om «introkurs» sendes e-post til post@sandefjordkajakk.no.

 

 1. Sikkerhet
 • Ved behov for ekstern assistanse:
 • Akutthjelp: 113
 • Kystradioen: 120
 • Hovedredningssentralen i Sør-Norge: 51 51 70 00